ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 
ನಾಗರಿಕ ಚಾರ್ಟರ್ ಪಿ ಪಿ ಪಿ - ಐ ಎ ಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಚಿತ್ರಸಂಪುಟ/ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ISO 9001:2008 ಪ್ರತ್ಯಾದಾನ English

 

 
NWDPRA RVP DPADP DDP IWDP WGDP KWDP NABARD IWMP IWMP NET PLAN ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಸುಜಾಲಾ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

DISCLAIMER: Contents owned, maintained and updated by Watershed Development Department | All queries/comments regarding the content on this site may be sent to watershed@vsnl.net
Designed & Developed by NIC, Karnataka