ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ನಾಗರಿಕ ಚಾರ್ಟರ್ ಪಿ ಪಿ ಪಿ - ಐ ಎ ಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಚಿತ್ರಸಂಪುಟ/ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ISO 9001:2008 ಪ್ರತ್ಯಾದಾನ English

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೆ ಗೌಡ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಂತ್ರಿ
NWDPRA RVP DPADP DDP IWDP WGDP KWDP NABARD IWMP IWMP NET PLAN ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಸುಜಾಲಾ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

DISCLAIMER: Contents owned, maintained and updated by Watershed Development Department | All queries/comments regarding the content on this site may be sent to watershed@vsnl.net
Designed & Developed by NIC, Karnataka